Mặt bằng – Thiết kế căn hộ CocoBay Đà Nẵng Tòa R2

Dự án CocoBay Đà Nẵng hay Condotel Coco OCean Resort mở bán tháng 6 có 2 tòa. Sau đây là mặt bằng Tòa R2

Mặt bằng - Thiết kế căn hộ CocoBay Đà Nẵng Tòa R2

Mặt bằng – Thiết kế căn hộ CocoBay Đà Nẵng Tòa R2

Mặt bằng - Thiết kế căn hộ CocoBay Đà Nẵng Tòa R2

Mặt bằng – Thiết kế căn hộ CocoBay Đà Nẵng Tòa R2

Mặt bằng - Thiết kế căn hộ CocoBay Đà Nẵng Tòa R2

Mặt bằng – Thiết kế căn hộ CocoBay Đà Nẵng Tòa R2

Mặt bằng - Thiết kế căn hộ CocoBay Đà Nẵng Tòa R2

Mặt bằng – Thiết kế căn hộ CocoBay Đà Nẵng Tòa R2

Mặt bằng căn hộ Cocobay đà nẵng tòa R1

Mặt bằng căn hộ Cocobay đà nẵng tòa R2

Mặt bằng căn hộ Cocobay đà nẵng tòa R1

Mặt bằng căn hộ Cocobay đà nẵng tòa R2

Mặt bằng căn hộ Cocobay đà nẵng tòa R1

Mặt bằng căn hộ Cocobay đà nẵng tòa R2

Mặt bằng căn hộ Cocobay đà nẵng tòa R1

Mặt bằng căn hộ Cocobay đà nẵng tòa R2